Genel HAVA ALANLARI ÇEVRESİNDEKİ YAPILAŞMA KRİTERLERİ

HAVA ALANLARI ÇEVRESİNDEKİ YAPILAŞMA KRİTERLERİ

T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

24.07.2012 tarih ve  SHG.0.10.01.05/2549/1421  sayılı

Hava alanları çevresindeki yapılaşma kriterleri’ne göre ;

Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte diğer kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluk alanlarına giren güvenlik tedbirleri, uçuş emniyet, inşaat sınırlamaları gibi konularda 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 40, 41, 47 ve 48. maddeleri ile, 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11. maddelerindeki açıklayıcı hükümler doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda uçuş, can ve mal emniyeti ile hava alanlarında uluslararası standartların sağlanmasına yönelik olarak ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın  (ICAO) yayımlamış olduğu Annex-14 dokümanı ile bu dokümana ilişkin olarak yayınlanan diğer teknik dokümanlar kapsamında hava alanları ve çevresindeki yapılaşma kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterler çerçevesinde Bakanlığımızca Hava alanı Mania Planları hazırlanmakta ve yayımlanarak uygulanmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi, havacılık ile ilgili her türlü standardın temini, uçuş emniyetini olumsuz etkileyen her türlü unsurun ortadan kaldırılması konularında Ulusal Mevzuatımızdaki düzenlemeler doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Ancak, ilgili belediyelerce hassasiyetle uygulanması gereken mania planlarının, yapılan incelemeler sonucu bazı havaalanlarımızda sağlıklı bir şekilde uygulanamadığı, özellikle iniş-kalkış koridorundaki mania planı kriterlerini ihlal eden yapılaşmaların ileride telafisi mümkün olamayacak boyutlara ulaşarak, havaalanı ve tesislerini kullanılamaz hale getirebileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle yapılacak uygulamalarda;

 Hava alanı Mania Planlarında yer alan uçuş konileri’nin (ICAO Annex-14’te kriterleri belirtilen ve 000 metre boyunca devam eden yaklaşma ve tırmanma yüzeylerinin) pist başlarından itibaren ilk 6.000 metrelik bölümü içerisinde; her türlü parlayıcı, patlayıcı, akaryakıt tesis ve depoları ile buna benzer yapılar ve yoğun duman çıkaracak nitelikteki sanayi tesislerinin planlanmaması ve inşa edilmemesi,

Hava alanı Mania Planlarında yer alan uçuş konileri’nin pist başlarından itibaren ilk 3.000 metrelik bölümü içerisinde; insanların toplu halde bulundukları, hastane, düğün salonu, okul vb. yapıların planlanmaması ve inşa edilmemesi,

Hava alanı Mania Planları sınırları dahilinde kalan ve arazi zemin kotundan itibaren 45 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak yapılar ile Hava alanı Mania Planları sınırları dışında kalan ve arazi zemin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapılar için yapım öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin alınması,

Hava alanı elektronik ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının yayın performanslarının olumsuz etkilenmemesi açısından, Hava alanı Mania Planları sınırları dahilinde yapılacak tüm yapıların çatı kaplamalarında yansıtıcı özellikteki malzemelerin kullanılmaması,

Hava alanı Mania Planları sınırları dahilinde yapılacak olan imar planı düzenlemelerindeki Hmax yüksekliklerinin, yapıların çatı, baca, anten dahil en üst noktasının dikkate alınarak belirlenmesi,

Hava alanı Mania Planları sınırları dahilinde yapılacak olan imar planı düzenlemelerinin, 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılması ve yapılacak binalarda gürültü önleyici malzemelerin kullanılması,

Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki konularda, hava alanları ve çevresinde yapılacak olan yapılaşmalar için hava alanlarının emniyetini teminen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görüşüne ihtiyaç duyulması halinde görüşlerin ilgili belediyeler tarafından sorulması ve görüş sorulacak parsel yada bölgenin 3 derecelik UTM (XYZ) koordinatlarının veya aynı koordinat sistemine göre hazırlanmış sayısal haritalarının elektronik ortamda gönderilmesi,

Hava alanı Mania Planlarının uygulanmasından sorumlu belediyelerin, hava alanı yetkilileri ile sürekli işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunmaları,

Yukarıda belirtilen hususların imar planlarına işlenerek ilgili belediyelerce hassasiyetle takibinin yapılması ve yanlış veya eksik uygulamalara sebebiyet verilmemesi, aksi taktirde bu konuda olabilecek tüm olumsuzluklardan birinci derecede belediyelerin sorumlu olacağı, hususlarına hassasiyetle uyulması ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

havaalanı

 

 Buna göre ülkemizde geçerli olan kanun bu şeklilde belirlenmiştir.

Bu ve diğer konular ile ilgili daha detaylı bilgi için en doğru adrestesiniz.

Related Post

MUNDO RÜZGAR GÜLÜMUNDO RÜZGAR GÜLÜ

Ülkemizde rüzgar gülü, rüzgar çorabı, rüzgar tulumu diye adlandırılmakta olan, ve öncelikle rüzgarın yönünü göstermeye yarayan rüzgar çorapları, günümüzde özellikle sivil havacılık , iş güvenliği ve trafik güvenliği ile doğrudan

LED UÇAK İKAZ LAMBASILED UÇAK İKAZ LAMBASI

LED (“Light Emitting Diode”, Işık Yayan Diyot), yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. 1920’lerde Rusya’da icat edilmiştir,  ve 1962 yılında Amerika’da pratik olarak uygulanabilen elektronik bir bileşen